Home » Planul de pregatire

Planul de pregatire

R O M A N I A                                                                                                                                                              ANEXA NR. 1
JUDET TIMIS
COMUNA SACALAZ
STR.A IV-A NR.368
TELEFON/FAX 0256/367101
 


PRECIZĂRI
privind elaborarea documentelor de planificare şi conducere a activităţilor

în domeniul situaţiilor de urgenţă ce se desfăşoară în anul 2012

 


I. BAZA LEGALĂ
În anul 2012, planificarea, organizarea şi desfăşurarea pregătirii personalului din cadrul autorităţilor, organismelor şi structurilor cu atribuţii în domeniul situaţiilor de urgenţă se execută având la bază următoarele acte normative:
•    Legea nr.481/2004 privind protecţia civilă cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
•    Ordinul M.I.R.A. nr. 673 din 09.12 2008 privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta a  reprezentantilor institutiilor prefectului si a personalului cu functii de conducere din administratia publica locala, in perioada 2009-2012, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Legea învăţământului nr.84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•    Ordinul Ministrului Administraţiei şi Internelor nr.712/2005 privind instruirea salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, modificat şi completat prin O.M.A.I. nr.786/2005;
•    Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.195/2007 privind modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor  nr.718/2005 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă;
•    Ordinul  Ministrului  Administraţiei  şi  Internelor  nr.  158/2007,     pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
•    Ordinul   Ministrului   Administraţiei   şi   Internelor   nr.   160/2007,   pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, desfăşurare şi finalizare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă prestate de serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă;
•    Ordinul M.A.I. nr.1474/2006 pentru aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă, modificat de Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr. 217/2007;
•    Ordinul M.A.I. nr. 250/2010 privind organizarea şi desfăşurarea  programelor de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă;
•    Ordinul Inspectorului General  nr. 798/IG din 02.12.2010 pentru aprobarea tematicii orientative de pregătire a specialiştilor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă;


II. OBIECTIVELE PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
    1.Obiectiv general
Realizarea capacităţii de răspuns, necesară şi adecvată pentru asigurarea prevenirii populaţiei în cazul producerii unor dezastre naturale sau tehnologice, asigurarea protecţiei populaţiei în caz de dezastre şi/sau conflict armat, participarea la planificarea, pregătirea, organizarea şi conducerea eficientă a acţiunilor de intervenţie pentru înlăturarea efectelor acestora.
    2.Obiective specifice
•    Identificarea, monitorizarea şi gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale şi tehnologice existente pe teritoriul judeţului;
•    Informarea şi pregătirea preventivă a populaţiei cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecţie ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecţie puse la dispoziţie, obligaţiile ce îi revin şi modul de acţiune pe timpul situaţiei de urgenţă;
•    Organizarea şi asigurarea stării de operativitate şi capacităţii de intervenţie optime a serviciilor pentru situaţii de urgenţă şi a celorlalte organisme specializate, cu atribuţii în domeniu;
•    Înştiinţarea oportună a autorităţilor administraţiei publice locale despre evoluţia spre dezastru a factorilor de risc natural sau tehnologic, cât şi în cazul apariţiei pericolului iminent al acţiunilor militare şi alarmarea populaţiei în cazul producerii acestora precum şi în situaţiile de urgenţă;
•    Protecţia populaţiei, bunurilor materiale, valorilor culturale şi arhivistice precum şi a mediului împotriva efectelor dezastrelor şi ale conflictelor armate;
•    Realizarea preventivă a măsurilor de protecţie civilă prin evacuare, adăpostire, asanare pirotehnică, asistenţă sanitară şi decontaminare;
•    Pregătirea pentru protecţie civilă a personalului de conducere din administraţia publică centrală şi locală, a unităţilor şi formaţiunilor, a salariaţilor, elevilor, studenţilor şi a populaţiei neâncadrate în muncă;
•    Actualizarea catalogului cuprinzând clasificarea localităţilor, a instituţiilor, a agenţilor economici şi a obiectivelor din punct de vedere al protecţiei civile.
•    Redimensionarea comitetelor pentru situaţii de urgenţă şi centrelor operative potrivit necesităţilor operative şi volumului sarcinilor de îndeplinit.
•    Asigurarea fundamentării şi standardizării planurilor de analiză şi acoperire a riscurilor la nivelul unităţilor administrativ teritoriale.
•    Actualizarea planurilor pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă atât la nivelul judeţului cât şi la nivel local.
În pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2012 se va urmări ca la toate nivelele, să se pună accent pe organizarea desfăşurării practice a activităţilor şi iniţierea participanţilor în aplicarea corectă şi în scurt timp a măsurilor de protecţie, în raport cu responsabilităţile asociate funcţiei pe care o încadrează personalul supus pregătirii şi în concordanţă cu tipurile de risc existente pe plan local.
Măsurile organizatorice şi pregătirea au un caracter permanent şi se intensifică la instituirea stărilor excepţionale şi la declararea mobilizării sau pe timp de război.

III. ORGANIZAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă în anul 2012 se va realiza pe niveluri de competenţă, structuri funcţionale şi pe categorii de personal, după cum urmează:
1.    Pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din cadrul administraţiei publice locale.
2.    Pregătirea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
3.    Pregătirea salariaţilor.
4.    Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ.
5.     Pregătirea categoriilor de populaţie care nu sunt menţionate la punctele 1-4 (populaţie neîncadrată în muncă).

III.1. Pregătirea reprezentanţilor instituţiilor prefectului şi a personalului cu funcţii de conducere din administraţia publică locală
Personalului de conducere din cadrul administraţiei publice locale cu atribuţii în managementul situaţiilor de urgenţă, execută pregătirea pentru dezvoltarea cunoştinţelor şi deprinderilor de organizare şi conducere a aplicării măsurilor de protecţie prevăzute în documentele operative, în mod deosebit în situaţii de dezastre, precum şi pentru închegarea acţiunilor tuturor forţelor care intervin în astfel de situaţii.
Pregătirea sa va executa prin următoarele forme:
     -  cursuri de pregătire care se desfăşoară cu o durată de 5 zile, cu scoaterea din producţie, odată la 2-4 ani, la Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Cluj-Napoca din subordinea Centrului Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, conform anexei nr. 2a;
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş va transmite fiecărei persoane, în timp oportun, toate informaţiile necesare privind desfăşurarea şi participarea la aceaste cursuri.
  - 1 instructaj de pregătire, cu durata de 4 ore  organizat şi condus  de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş, la care participă preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă (primarii localităţilor),  pe zone de pregătire, conform planificării cuprinsă în anexa nr. 1b;
- participarea la aplicaţiile şi exerciţiile planificate conform prezentului plan, în vederea rezolvării situaţiilor şi sarcinilor trasate de organizatorii şi conducătorii acestor activităţi sau ca invitaţi conform planificării cuprinsă în anexa nr. 3;
- studiu individual care se va desfăşura la locul de muncă, pe baza unei tematici proprii .


III.2. Pregătirea membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă şi a comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, a personalului centrelor operative şi celulelor de urgenţă, a inspectorilor de protecţie civilă, a cadrelor tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, a personalului de specialitate cu atribuţii în domeniile apărării împotriva incendiilor precum şi a personalului serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.
Execută pregătirea pentru creşterea competenţei în organizarea şi conducerea activităţilor din  domeniul situaţiilor de urgenţă privind realizarea capacităţii operative, pregătirea şi conducerea acţiunilor de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea urmărilor unor situaţii de urgenţă, cât şi pentru dezvoltarea pregătirii metodice privind organizarea  şi desfăşurarea procesului de pregătire a populaţiei, salariaţilor, elevilor, serviciilor de urgenţă şi a tuturor forţelor care intervin în situaţii de dezastre .
Pregătirea se va executa prin următoarele forme:
•    cursuri de pregătire;
•    convocări de pregătire;
•    antrenamente de specialitate;
•    instructaje de pregătire;
•    concursuri de specialitate;
•    activităţi practic - demonstrative;
•    exerciţii şi aplicaţii;
•    studiu individual.
În cazul participării la cursurile de pregătire, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş, după primirea planificărilor de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, va transmite fiecări persoane, în timp oportun, informaţii privind perioada de desfăşurare a cursului, precum şi alte date necesare participării la aceaste activităţi.
Exerciţiile se vor desfăşura punându-se accent pe protecţia şi intervenţia pe tipuri de risc.
Studiu individual se va desfăşura la locul de muncă, pe baza unei tematici proprii, mai puţin pentru pregătirea serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă care va cuprinde şi temele obligatorii elaborate de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş prin Inspecţia de prevenire (anexa nr.4).

Notă:
Pregătirea membrilor serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă (specialişti din compartimentele pentru prevenire) este reglementată de O.M.A.I. nr.250 din 2010, iar tematica orientativă de pregătire a acestora este stabilită prin Ordinul Inspectorului General  nr. 798/IG din 02.12.2010.


III.3. Pregătirea salariaţilor
Execută pregărirea pentru cunoaşterea prevederilor legale, a obligaţiilor ce le revin pentru realizarea măsurilor de protecţie civilă, cunoaşterea semnalelor de înştiinţare şi a modului de comportare la introducerea lor. Se va pune accent pe folosirea mijloacelor de protecţie individuală, cunoaşterea punctelor de adăpostire existente, a modului de amenajare a adăposturilor familiale, a modului de comportare pe timpul ocupării lor, de acordare a primului ajutor sanitar şi autoajutorul în diverse situaţii şi cunoaşterea regulilor de comportare la dezastre.
Pregătirea salariaţilor din instituţiile publice şi operatorii economici se realizează prin instructaje şi antrenamente de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire şi prim ajutor, în funcţie de tipurile de risc la care sunt expuşi. Categoriile de instructaje, principiile, modalităţile, cerinţele şi condiţiile organizării activităţii de instruire sunt stabilite prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.712/2005, modificat şi completat prin  Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr.786/2005 (conform anexei nr. 2b).
Toţi conducătorii instituţiilor publice şi operatorilor economici vor executa, cu întreg personalul, un antrenament, anual, cu durata de 30 minute – 1 oră, în funcţie de riscurile la care sunt expuşi. Antrenamentele pot fi de avertizare, alarmare, evacuare, adăpostire, prim ajutor şi alte  teme stabilite de conducătorii instituţiilor publice şi operatorilor economici.

 
III.4. Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ
Pregătirea în unităţi şi instituţii de învăţământ cuprinde:
- instruirea conducătorilor/directorilor/cadrelor didactice desemnate să efectueze pregătirea în domeniu – se realizează anual conform planificării, de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş şi alte structuri subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă;
- pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor - se organizează şi se desfăşoară conform programelor şcolare şi planurilor activităţilor extraşcolare, precum şi conform planificărilor anuale a  antrenamentelor practice de simulare a situaţiilor de protecţie civilă, întocmite pe baza prevederilor  Protocolului încheiat între Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.
Pregătirea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor - se organizează şi se desfăşoară conform prevederilor Protocolului nr.250/13527/2007 încheiat între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării.
Pregătirea preşcolarilor şi elevilor se desfăşoară prin parcurgerea temelor instructiv-educative şi a activităţilor practic-aplicative incluse în cadrul programelor şcolare şi planurilor activităţilor extraşcolare, în funcţie de particularităţile de vârstă specifice nivelurilor de învăţământ.
Studenţii şi cursanţii colegiilor se instruiesc în cadrul disciplinelor de învăţământ, cu respectarea autonomiei universitare, prin integrarea cunoştinţelor de specialitate şi prin activităţi de antrenare privind modul de protecţie şi de acţiune în cazul producerii situaţiilor de urgenţă generate de principalele tipuri de risc.
Pregătirea va avea un caracter de complementaritate, va urma cursul normal al predării cunoştinţelor de la simplu la complex, de la particular la general.
Comunităţile de preşcolari, elevi şi studenţi se instruiesc şi prin participarea la exerciţiile şi activităţile practice organizate şi conduse de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş.
Fiecare unitate/instituţie de învăţământ desfăşoară semestrial cel puţin un antrenament practic privind modul de comportare şi acţiune în cazul producerii unei situaţii de protecţie civilă (cutremur, incendiu în interiorul sau exteriorul clădirii, inundaţie, explozie, accident chimic în vecinătate etc.), în funcţie de factorii de risc existenţi.
Planificarea anuală a  antrenamentelor practice de simulare a situaţiilor de protecţie civilă se va întocmi de fiecare unitate/instituţie de învăţământ  şi o va supune avizării Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş. Acesta va emite avizul acestora numai după centralizarea acestora şi obţinerea avizului pe situaţia centralizatoare de la  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Banat” al judeţului Timiş.
Fiecare unitate/instituţie de învăţământ va desfăşura analize privind modul de organizare şi  desfăşurare a pregătirii în domeniul protecţiei civile, iar concluziile acestora vor fi înaintate Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş pentru a fi cuprinse în analizele semestriale organizate de acesta.
             Tematica orientativă şi obiectivele de realizare a pregătirii sunt prevăzute în Anexa nr. 5.


III.5. Pregătirea populaţiei neîncadrată în muncă
Populaţia se instruieşte prin participarea la exerciţiile de alarmare publică organizate de autorităţile administraţiei publice locale, prin exerciţiile de specialitate organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă, precum şi prin intermediul mass-media ori prin acţiunile derulate de organizaţiile neguvernamentale de profil, pe baza protocoalelor încheiate cu  Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă ,,Banat ”al judeţului Timiş.


IV. PLANIFICAREA PREGĂTIRII PE NIVELURI DE COMPETENŢĂ, STRUCTURI FUNCŢIONALE ŞI CATEGORII DE PERSONAL
      Se organizează în conformitate cu precizările prezentate în Anexa nr. 1 la Planul de pregătire;
 
V. DOCUMENTE DE EVIDENŢĂ
A. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă de la comune prin inspectorii de specialitate ( secretarii localităţilor) vor întocmi:
a)    Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2012 - se avizează de inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş şi se aprobă de preşedintele comitetului local pentru situaţii de urgenţă;
TERMEN :  31.03.2012
b)    Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire în domeniul situatiilor de urgenţă a personalului propriu şi coordonat în semestrul I/2012, respectiv semestrul II/2012 , conform planificării şi evidenţei pregătirii din anexa nr. 2;
TERMEN :  30.06.2012
   30.11.2012
c)    Raport de evaluare a pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2012. Acesta va fi înaintat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş pentru întocmirea raportului de evaluare la nivelul judeţului.
TERMEN :  30.11.2012
 d)  Documentele pregătirii  în domeniul situaţiilor de urgenţă  – pentru   activităţile  
       conduse nemijlocit.

 B. Operatorii economici sursă de risc şi instituţiile publice prin inspectorii de specialitate vor întocmi:
a)    Planul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2012 – se avizează de inspectorul şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş şi se aprobă de patronul sau managerul  operatorului economic;
TERMEN :  31.03.2012
b)    Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă a personalului propriu şi coordonat în semestrul I/2012, respectiv semestrul II/2012 , conform planificării şi evidenţei pregătirii din anexa nr. 2;
TERMEN :  30.06.2012
   30.11.2012
c)    Raport de evaluare a pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru anul 2012. Acesta va fi înaintat Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş pentru întocmirea raportului de evaluare la nivelul judeţului.
TERMEN :  30.11.2012
d)   Documentele pregătirii  în domeniul situaţiilor de urgenţă  – pentru   activităţile
       conduse nemijlocit.

V. 1. EVIDENŢA PARTICIPĂRII LA ACTIVITĂŢI DE PREGĂTIRE
      Se organizează în conformitate planificarea şi evidenţa pregătirii - Anexa nr. 2 la Precizările de pregătire;

VI. PLANIFICAREA PREGĂTIRII ÎN DOMENIUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ PRIN
APLICAŢII, EXERCIŢII, CONCURSURI DE SPECIALITATE
     Se organizează în conformitate cu datele prezentate în Anexa nr. 3 la Precizările de pregătire;

VII. TEMELE OBLIGATORII PRIVIND PREGĂTIREA SERVICIILOR PUBLICE VOLUNTARE ŞI SERVICIILOR PRIVATE PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
Sunt cele prezentate în Anexa nr. 4  la Precizările de pregătire.
 

VIII. EVIDENŢA ŞI EVALUAREA PREGĂTIRII
A.    EVIDENŢA PREGĂTIRII se ţine la nivelul fiecărei entităţi la nivelul căreia s-a organizat pregătirea, de către personalul desemnat să gestioneze documentaţia necesară.
La Comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se ţine de către Centrul Operaţional Judeţean care asigură Secretariatul Tehnic Permanent.
La Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă aceasta se ţine de către centrele operative cu activitate temporară (şeful centrului operativ – secretarul).
La operatorii economici şi instituţiile publice clasificaţi din punct de vedere al riscurilor , evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se ţine de către personalul de specialitate – inspector de protecţie civilă – numit prin decizie a conducătorului instituţiei în conformitate cu art. 13, pct.(3), (5) şi (7) din Legea nr. 481 / 2004 privind protecţia civilă modificată şi completată prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2009.
Situaţia centralizatoare cu participarea la pregătire a personalului propriu şi pe care îl coordonează se înaintează numeric, semestrial, la eşalonul superior pe categorii de personal şi domenii de competenţă.
La Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă situaţiile centralizatoare se înaintează în primele 10 zile ale lunilor iulie şi decembrie.
Evidenţa participării şi a rezultatelor obţinute se înaintează la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş, Inspecţia de Prevenire - Serviciul Protecţie, Pregătire şi Educaţie Preventivă a Populaţiei  din Timişoara, Str. Înfrăţirii, Nr. 13, Tel. 0256434870, 0256434871, Fax-0256430615, de către personalul nominalizat la alineatele 3 şi 4 ale prezentului capitol, trimestrial, astfel:
-    pentru trim. I – în primele 5 zile ale lunii aprilie;
-    pentru trim. II – în primele 5 zile ale lunii iulie;
-    pentru trim. III – în primele 5 zile ale lunii octombrie;
-    pentru anul 2012 – raportul anual de evaluare a activităţii de pregătire, se transmite scris sau prin fax. -0256430615, în săptămîna a 3- din luna Noiembrie, de către persoane desemnate.
•    În baza prezentului ordin, în fiecare unitate administrativ – teritorială se va emite „Dispoziţia preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2012”.
La instituţii publice şi operatori economici clasificaţi din punct de vedere al riscurilor se va emite „Decizia directorului (managerului) privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă pe anul 2012”.
•    Dispoziţiile preşedinţilor comitetelor pentru situaţii de urgenţă privind pregătirea în anul 2012 vor fi difuzate instituţiilor publice şi operatorilor economici din localitate, clasificaţi din punct de vedere al riscurilor, personalului din comitetele şi centrele operative pentru situaţii de urgenţă, instituţiilor publice care au repartizate funcţii de sprijin pentru prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă şi conducerilor unităţilor de învăţământ din unitatea administrativ - teritorială.
•    În anul 2012, pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă se desfăşoară în perioada 01 martie - 30 noiembrie.
•    Documentele de conducere, planificare şi evidenţa pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă vor fi întocmite în baza precizărilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş comunicate la convocarea anuală de pregătire şi vor fi adaptate la specificul fiecărei unităţi administrativ - teritoriale, instituţie sau operator economic.
•    Pentru buna desfăşurare a activităţilor de pregătire, comitetele pentru situaţii de urgenţă, inspectorii de specialitate vor întocmi următoarele documente:
o    Dispoziţia preşedintelui comitetului local pentru situaţii de urgenţă (primarul) sau decizia şefului celulei de urgenţă (directorul, managerul instituţiei publice, societăţii comerciale) privind pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă;
o    Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă ;
o    Tematica convocărilor, instructajelor şi exerciţiilor de specialitate;
o    Dosarul pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă, care va cuprinde:

  •   programul activităţilor de pregătire (convocări,instructaje,antrenamente);
  •   tabelul cu personalul participant la activităţile de pregătire;
  •    materialele care au fost prezentate la activităţile de pregătire.

    Planificările pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă ale unităţilor administrativ - teritoriale, instituţii publice şi operatori economici în anul 2012, vor fi avizate de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş. Acestea vor fi trimise spre avizare, până în 12 martie 2012.

B.    EVALUAREA PREGĂTIRII se realizează permanent prin analiza modului de organizare şi desfăşurare a activităţilor şi a rezultatelor obţinute de către eşaloanele care organizează pregătirea sau pe timpul inspecţiilor şi controalelor. Evaluarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă se analizează de către fiecare eşalon în parte, sub formă de bilanţ, în şedinţele comitetului judeţean respectiv comitetele pentru situaţii de urgenţă.
Raportul de evaluare a activităţii de pregătire cuprinde:
-    baza legală a desfăşurării activităţii de pregătire;
-    obiectivele propuse şi modul de îndeplinire a acestora;
-    gradul de îndeplinire a activităţilor planificate prin planul de pregătire;
-    organizarea şi desfăşurarea antrenamentelor de specialitate şi a exerciţiilor;
-    calificativele obţinute şi măsura în care s-a asigurat dezvoltarea competenţelor profesionale ale personalului;
-    organizarea şi desfăşurarea programelor de formare profesională în ocupaţii din domeniul reglementat de IGSU;
-    gradul de asigurare a bazei materiale şi documentare;
-    neajunsuri constatate şi greutăţi întâmpinate;
-    concluzii şi propuneri pentru îmbunătăţirea activităţii.
Controlul modului de realizare a planului de pregătire se execută prin participarea persoanelor de conducere de la Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi/sau de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş la aplicaţii, exerciţii, concursuri, convocări, instructaje, controale de prevenire şi aprecierea acestora cu calificativ, precum şi prin autoapreciere în materialul de bilanţ.
Neexecutarea planului anual de pregătire şi neparticiparea la instruirile, aplicaţiile şi exerciţiile organizate în domeniul situaţiilor de urgenţă constituie contravenţii şi se sancţionează conform prevederilor Legii protecţiei civile nr. 481/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
Inspectorii de specialitate de la municipii, oraşe, instituţii şi operatori economici nominalizaţi să execute pregătirea de specialitate, condusă nemijlocit de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş, vor executa trimestrial (de regulă a 3-a miercuri din lună) la sediul inspectoratului sau în locurile ce se vor preciza prin ordin, un instructaj de pregătire de 2-3 ore în zilele de 15.02.2012, 25.04.2012, 25.07.2012 şi 22.11.2012.


IX. ASIGURAREA LOGISTICĂ ŞI FINANCIARĂ
    Resursele bugetare se asigură prin bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor şi al Consiliului Judeţean Timiş pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al Judeţului Timiş.
Pentru activităţile organizate de către unităţile administrativ – teritoriale, resursele materiale şi financiare se asigură potrivit legii de către consiliile locale, din bugetele proprii sau din donaţii, sponsorizări etc.
Pentru activităţile organizate de către instituţiile publice şi operatorii economici, resursele materiale şi financiare sunt asigurate potrivit legii din bugetele proprii.
Măsuri organizatorice :
     1.Urmărirea definitivării lucrărilor de investiţii aflate în curs de execuţie (puncte de comandă, adăposturi, săli de pregătire, magazii pentru materiale a subunităţilor de serviciu, etc) şi dotarea acestora conform normelor în vigoare.
TERMEN: conform planului dezvoltării bazei materiale

           2.Verificarea şi întreţinerea sistemului de înştiinţare şi alarmare la toate localităţile din judeţ şi la operatorii economici sursă de risc.
                                                            TERMEN: permanent

          3.Preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă, patronii şi managerii operatorilor economici, vor prevedea în proiectul bugetului local ( din resurse proprii pentru agenţii economici), fondurile necesare înzestrării  şi dotării punctelor de comandă, adăposturilor, sălilor de pregătire, serviciilor de urgenţă voluntare.
                                                            TERMEN : la întocmirea bugetului

          4.Actualizarea evidenţei măştilor contra gazelor, truselor sanitare individuale şi a celorlalte bunuri materiale din dotare la localităţi, instituţii şi operatori economici.                                            
      TERMEN: 28.04.2012
   
            5.Inventarierea şi marcarea spaţiilor de adăpostire de la localităţi, instituţii şi operatori economici.                                               
                                                       TERMEN: 28.04.2012


X. Dispoziţii finale
    Activităţile de control, la localităţi, instituţii şi operatori economici, se vor desfăşura  conform Planului principalelor activităţi de prevenire a situaţiilor de urgenţă, al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş pe anul 2012.
•    ZIUA PROTECŢIEI CIVILE se va desfăşura în data de 28 februarie;
•    ZIUA INFORMĂRII PREVENTIVE se va desfăşura în datele de 13 martie, respectiv în 13 noiembrie;
•    ZIUA POMPIERILOR DIN ROMÂNIA se va desfăşura în data de 13 septembrie;
•    ZIUA INTERNAŢIONALĂ PENTRU REDUCEREA RISCULUI DEZASTRELOR NATURALE se va desfăşura în data de 10 octombrie.
    Adresele sediilor în care îşi desfăşoară activitatea Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Banat” al judeţului Timiş sunt :
Str. ÎNFRĂŢIRII, nr. 13, TIMIŞOARA :
•    ADJUNCTUL INSPECTORULUI ŞEF;
•    SERVICIUL PREVENIRE;
•    SERVICIUL PROTECŢIE, PREGĂTIRE ŞI EDUCAŢIE PREVENTIVĂ A POPULAŢIEI;
Relaţii la telefoanele :  0256434870, 0256434871, fax 0256222983.          
Str. CLUJ, nr. 14, TIMIŞOARA:
•    COMPARTIMENTUL AVIZARE – AUTORIZARE.
      Relaţii la telefoanele :  0256494045, 0256494046 fax  0256494432.          

XI. ANEXE
•    ORDINUL PREFECTULUI;
•    Decizia/dispoziţia de aprobare a documentelor de conducere a activităţii de pregătire;
•    ANEXA NR. 1 – Precizările privind pregătirea în anul 2012;

  •     Anexa nr. 1a – Compunerea grupei de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă;
  •     Anexa nr. 1b – Convocări organizate de inspectoratul pentru situaţii de urgenţă ,,Banat" al judeţului timiş în anul 2012;

•    ANEXA NR. 2 – Planificarea şi evidenţa pregătirii în anul 2012;

  •    Anexa nr. 2a – Evidenţa participării la activităţile de pregătire în anul 2012 la centrele de pregătire ale I.G.S.U.;
  •    Anexa nr. 2b - Structura procesului de instruire a salariaţilor în domeniul situaţiilor de urgenţă;
  •    Anexa nr. 2c - Evidenţa furnizorilor autorizaţi potrivit legii, care organizează programe de formare profesională;

•    ANEXA NR. 3 – Planificarea pregătirii în domeniul situaţiilor de urgenţă prin aplicaţii,
      exerciţii, concursuri de specialitate;
•    ANEXA NR. 4 - Temele obligatorii privind pregătirea serviciilor publice voluntare şi serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
•    ANEXA NR. 5 - Tematica orientativă şi obiectivele de  realizare a pregătirii în unităţile  şi instituţiile de învăţământ;